Vítejte na našem e-shopu!  
 

Jsme internetový obchod s módní bižuterií za velmi příznivé ceny. Nabízíme Vám množství náušnic, náramků, náhrdelníků a prstenů a náš sortiment budeme postupně doplňovat o dárkové obaly, stojany na šperky a šperkovnice. Veškeré uvedené zboží máme skladem ihned k odeslání, není však problém se na nás obrátit při hledání konkrétního šperku a my se ho pro Vás pokusíme obstarat :)
Doufáme, že se Vám u nás bude líbit.
 


 

Obchodní podmínky  

Obecná ustanovení   

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu Moje bižuterie upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu www.moje-bizutere.cz

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Uzavření kupní smlouvy   

Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce www.moje-bizuterie.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. 

Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.moje-bizuterie.cz nebo prostřednictvím telefonu či e-mailu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy. 

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. 

Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím e-mailu. 

Ceny zboží a služeb (např. poštovné/doprava) uvedené na webové stránce jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (internetové připojení, telefonní hovor) si hradí kupující sám. 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky). 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

Platební podmínky   

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

A) v hotovosti na dobírku v místě určeném  

B) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 

Náklady na poštovné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na webových stránkách. 

Prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.  

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. 

Odstoupení od smlouvy   

Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu prodávajícího. 

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit. 

A) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba) 

B) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jako i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím 

C) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienického důvodu jej není možné vrátit 

D) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal 

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu. 

Práva z vadného plnění   

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal: 

A) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné 

B) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá 

C) zboží odpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy 

D) je zboží b odpovídajícím množství, míře nebo jakosti 

E) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů 

Ustanovení, že prodávající odpovídá za zboží bez vady, se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 

A) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 

B) na odstranění vady opravou věci 

C) na přiměřenou slevu z kupní ceny 

D) na odstoupení od smlouvy 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na e-mailové adrese info@moje-bizuterie.cz nebo na adrese Skochovická 242, Vrané nad Vltavou, 25246. 

Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží. 

Další práva a povinnosti smluvních stran   

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

Ochrana osobních údajů   

Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytovány třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu. 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. Číslo bankovního účtu. 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. 

Kupující má právo kdykoliv písemně požádat prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.  

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. 

Závěrečná ustanovení   

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2016. 

Moje bižuterie

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
© Moje bižuterie